VERKOOPSVOORWAARDEN THE SIGN CREATION & TRADING BVBA-Scoonwoon

 1. Levertermijn is geenszins verplichtend en kan niet ingeroepen worden om een bestelling te annuleren, of om schadevergoeding te eisen.
  Het wordt louter ter informatie verstrekt. Scoonwoon tracht echter steeds een normale leveringstermijn in acht te houden. Uitzonderingen hierop kunnen ons echter niet ten laste gelegd worden. De aangegeven leveringstermijn vangt aan op de dag van ontvangst van het voorschot (zie art.5)
 2. Prijzen zijn gegarandeerd vast voor alle bestellingen op de dag van bestelling en betaling van het voorschot en met een maximum duurtijd van twee maanden na terbeschikkingstelling van de goederen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast en dit zonder verwittiging.
 3. De kosten van de levering zijn voor rekening van de koper, indien niet anders overeengekomen. De kosten van takel, schuiflift, stort oude meubels enz zijn ten laste van de koper. Een prijsofferte kan aangevraagd worden aan Scoonwoon.
 4. Bij de bestelling wordt een leveringsdatum bepaald, zoniet wordt deze bij de terbeschikkingstelling vastgesteld. Veranderingen van deze leveringsdatum dienen door de koper zeven dagen op voorhand gemeld te worden, zoniet vallen eventuele reeds ontstane kosten ten laste van de koper. De leveringsdatum wordt steeds door Scoonwoon of onze leveringsdienst bepaald.
 5. Er wordt een voorschot verlangd van 1/3 bij bestelling, 3/5 bij de terbeschikkingstelling en het saldo bij levering. Voor goederen op maat dient ½ voorschot gegeven te worden en ½ bij terbeschikkingstelling. Het saldo dient ten laatste betaald te worden bij aflevering van de goederen in de vorm van overschrijvingsbewijs of cash binnen het wettelijke kader. Voor een ongedekte cheque zijn artikels 11 en 12 onmiddellijk van kracht, zonder enige ingebrekestelling vanwege Scoonwoon.
 6. Wij behouden ons het recht voor, de goederen gedeeltelijk te leveren en betaling te eisen voor het geleverde gedeelte, wat niet uitsluit dat de bedoelde voorschotten onder artikel nummer 5 blijven lopen op het bedrag van de resterende nog te leveren goederen.
 7. Alle verhaal voor fouten en beschadigingen aan goederen vervalt op het ogenblik dat bij de aflevering, de afleveringsbon of CMR-document ondertekend wordt. Alle zichtbare gebreken moeten op dat document vermeld worden.
 8. Alle prijzen verstaan zich taksen inbegrepen. Voor zendingen naar het buitenland worden deze in mindering gebracht wanneer de goederen de Europese grens overschrijden en wanneer Scoonwoon in het bezit is van de verplichte export documenten die een uitvoer bewijzen.
 9. Enkel de rechtbanken in Antwerpen zijn bevoegd
 10. In geval van niet betaling van een som die verschuldigd is, zal een vergoeding geëist worden van 20% van deze som, met een minimum van € 200 voor schadeloosstellinng, te vermeningvuldiging met de index met als basis januari 1999
 11. Voor elke laattijdige betaling wordt vanaf de dag dat deze verschuldigd is, een interest gerekend gelijk aan deze van de Nationale Bank van België, vermeerderd met 4%
 12. Voor nabestellingen of kleuren volgens staal neemt Scoonwoon geen verantwoordelijkheid voor kleurverschillen of technische wijzigingen.
 13. Montagekosten worden STEEDS berekend, indien niet anders staat vermeld. Prijsofferte is hiervoor door de klant aan te vragen bij Scoonwoon.
 14. Voor goederen meegenomen door de koper aanvaardt Scoonwoon geen verantwoordelijkheid. Deze goederen dienen door de koper bij de overhandiging van de goederen nagezien te worden.
 15. Indien de koper om een nog andere reden bv solden, einde reeks, lichte beschadiging, toonzaalmodel, .. een vermindering heeft ontvangen op de catalogusprijs, wordt door Scoonwoon geen enkele garantie, service na verkoop, gratis levering enz meer gegeven. Alle kosten en verantwoordelijkheid vallen in dit geval ten laste van de koper.
 16. Indien de koper een geschenk, onderhoudsproducten of dgl van Scoonwoon gratis ontvangt, dient dit door de koper afgehaald te worden in de toonzaal. Scoonwoon draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de geleverde onderhoudsproducten, noch voor de geleverde informatie betreffende het onderhoud. Deze informaties worden slechts ten titel van inlichting verstrekt.
 17. Een degelijke service na verkoop wordt door Scoonwoon gewaarborgd. De kosten van materialen, lonen en verplaatsing worden STEEDS aan de koper in rekening gebracht.
 18. Alle goederen geleverd of niet blijven volledige eigendom van Scoonwoon tot op de dag van de levering en/of van de volledige onherroepelijke betaling van goederen.
 19. Indien bij levering niemand aanwezig is, worden de veroorzaakte kosten aangerekend. Een exact uur voor levering is niet mogelijk op voorhand te bepalen.
 20. Indien meubelen meegegeven worden bij de levering, dan dient hiervan op voorhand prijs aangevraagd te worden, daar er steeds een stortvergoeding dient voor betaald te worden.